Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) portálu eVerbis upravují práva a povinnosti provozovatele v rámci poskytování služby a uživatele při využívání této služby. Znění VOP může provozovatel kdykoliv jednostranně změnit a doplňovat. Provozovatel o změnách VOP uživatelů informuje vhodným a viditelným způsobem tak, aby se uživatel s aktuálním zněním VOP mohl bez překážek seznámit. Registrovaný uživatel akceptuje, že změna VOP mu bude oznámena nejpozději 7 pracovních dní před vstupem formou oznamovací zprávy na jeho registrační email (který je zároveň přístupovým jménem k účtu). V případě, že uživatel s novým zněním VOP nesouhlasí, má možnost požádat o zrušení registrace a portál nepoužívat. VOP jsou trvale dostupné na adrese: https://everbis.cz/pages/vop Vlastníkem a provozovatelem portálu everbis.cz je společnost KP-SYS spol. s. r.o. se sídlem Čacké 2735 53002 Pardubice, IČO: 64824390 DIČ: CZ64824390 dále Provozovatel.

Práva a povinnosti uživatele

Tento dokument (VOP) se vztahuje na všechny návštěvníky portálu (dále jen uživatelé). Využíváním portálu a využíváním jeho služeb uživatel souhlasí s VOP. Registrace uživatele je bezplatná. Při registraci je povinen uživatel uvádět všechny informace pravdivě a údaje v profilu uživatele je při jejich změně povinen aktualizovat. Provozovatel neručí za případné škody, které by při využívání portálu mohli uživateli vzniknout z důvodu nesprávně, neúplně nebo nepravdivě vyplněných údajů. Uživatel je povinen si tyto VOP přečíst před registrací do portálu. Dokončením registrace totiž jednoznačně potvrzuje souhlas s podmínkami VOP na používání portálu. Žádná placená služba nebo její část není nikdy dostupná neregistrovanému a Nepřihlášenému uživateli.

Technické podmínky

Uživatel bere na vědomí, že portál může používat pouze v jeho funkčním rozsahu v závislosti na typu jeho registrace. Provozovatel je držitel certifikátu ISO27001, který definuje bezpečnost a kvalitu provozování obdobných systémů. Provozovatel není povinen portál rozšiřovat o žádné funkcionality, neodpovídá na škody způsobené případným výpadkem portálu ani za škody, které vznikly při používání portálu. Provozovatel deklaruje vůli pokračovat v rozvoji a zlepšování portálu. Portál je založen a je totožný jako komerčně dodávaný systém e-Verbis, který provozovatel nepřetržitě vyvíjí na základě smluv o podpoře se stovkami významných institucí. Provozovatel neručí za aktuálnost a faktickou, obsahovou a formální správnost dat publikovaných na portálu. Provozovatel neručí za data, která stahuje z veřejných databází jako Souborný katalog ČR a další zdroje, které mohou být součástí souborného katalogu na adrese https://katalog.everbis.cz. Provozovatel neručí za nemožnost používat portál, pokud uživatel nesplňuje deklarované technické požadavky portálu (softwarové nebo hardwarové). Uživateli se zakazuje testovat zabezpečení portálu, prolamovat technické prostředky portálu a je povinen případné náhodné zjištění bez odkladu oznámit provozovateli. Uživatel nesmí sledovat, omezovat či jinak obtěžovat jiné uživatele. Uživatel souhlasí se zasíláním informací o portálu a informací s ním souvisejících. Takovými informacemi jsou zejména: informace o odstávce portálu, informace o podstatných změnách portálu a o změnách VOP, bezpečnostní varování k účtu uživatele, oznámení o dostupnosti nových funkcí a podobně.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel uchovává povinně pouze Příjmení, Jmáno, email adresu a dále údaje jen takové, které uživatel dobrovolně a o své vůli poskytne. Při návštěvě portálu může provozovatel o uživateli shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Provozovatel může také zpracovávat informace o chování uživatele na portálu, tj. např. jaké odkazy na webových stránkách portálu navštíví apod. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani provozovatel nedokáže přiřadit konkrétnímu uživateli. Přistupuje-li uživatel na portál z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme provozovatl zpracovávat informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Registrace a účet uživatele

Základní a povinné údaje účtu uživatele jsou: Příjmení, Jméno, Email (neveřejný údaj, používaný i jako přístupové jméno) a Heslo (neveřejný údaj, na straně provozovatele ukládaný šifrovaně ve formě znemožňující jeho obnovení kýmkoliv včetně provozovatele). Uživatel je povinen chránit přístupové údaje ke svému účtu před neoprávněným použitím jinou osobou. Provozovatel je oprávněn kdykoliv, bez udání důvodu zablokovat nebo zrušit účet uživatele. Provozovatel portál provozuje v režimu 24/7 (24 hodin, 7 dní v týdnu). Uživatel přesto bere na vědomí, že účet z důvodů údržby nemusí být dostupný nepřetržitě. Provozovatel neodpovídá za údaje uvedené při registraci, vyhrazuje si však právo zablokovat nebo zrušit registraci, která obsahuje zjevně nepravdivé údaje. Provozovatel neodpovídá za odkazy na stránky třetích stran a za ochranu uživatele na stránkách třetí strany, na které přejde na základě takového odkazu. Uživatel se na stránkách třetí strany musí chovat v souladu s podmínkami jejich provozovatele a mimořádně obezřetně musí zacházet s informacemi, které takovému webu poskytne.

Autorská práva

Provozovatel je autorem portálu a softwarového řešení ve smyslu autorského zákona. Uživatel bere na vědomí, že vložením jeho dat ( obsahu záznamů, komentáře aj.) poskytuje provozovateli bezplatnou, nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci na používání těch dat. Uživatel vytváří a vkládá na portál informace a svá data na vlastní zodpovědnost. Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy a nevkládat obsah, kterým by byla porušena práva třetích osob. Vložený obsah nesmí být vulgární, urážlivý, ze své povahy směřující proti skupině, rase, náboženství, nebo jinak nevhodný odporující dobrým mravům. Zakázané jsou odkazy na komerční obsah, jiné stránky, portály a služby bez souhlasu provozovatele. Provozovatel má právo vložené data pozměnit nebo smazat, pokud zjistí, že neodpovídají požadavkům VOP. Opakované porušení pravidel může vyřešit zablokováním účtu uživatele. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vložený obsah. V případě zjištění takového obsahu se vlastník práv může obrátit na provozovatele, který neoprávněný obsah ze portálu bez zbytečného odkladu odstraní. Zveřejňování dat se řídí zásadou, co není privátní, je veřejné.

Závěrečná ustanovení

Právní vztah provozovatele a uživatele se řídí právním řádem České republiky. Případné problémy a spory se obě strany zavazují řešit nejprve dohodou ve vzájemné komunikací. Komunikace provozovatele a uživatele probíhá elektronickou formou, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Adresou pro doručování zpráv na straně poskytovatele je kpsys@kpsys.cz. Adresa pro doručování na straně uživatele je jeho registrační adresa. Uživatel je povinen zajistit, aby jím deklarovaná emailová adresa byla správná, aktuální a funkční. Pokud se stane některá část těchto VOP neplatná nebo neúčinná, nemá tato neplatnost vliv na účinnost nebo platnost ostatních ustanovení VOP.